กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น หนุนกิจกรรม “Chem Challenge” เสริมศักยภาพนักเคมี GEN ใหม่

Print

ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี “Chem Challenge ครั้งที่ 6” ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสปีแห่งการครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับ มัธยมปลายได้แสดงความรู้ความสามารถในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติทางเคมี พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างโอกาสให้นิสิตภาควิชาเคมีได้ทำงานร่วมกับคณาจารย์อย่างเป็นระบบ และขอแสดงความยินดีกับ นายเชษฐ์ณรงค์ โล้วพฤกมณี และ นายณัฐนนท์ วณิชยานันต์ จากโรงเรียนนครสวรรค์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้