กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น หนุนกิจกรรม “Chem Challenge” เสริมศักยภาพนักเคมี GEN ใหม่

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น หนุนกิจกรรม “Chem Challenge” เสริมศักยภาพนักเคมี GEN ใหม่

ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี “Chem Challenge ครั้งที่ 6” ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสปีแห่งการครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับ มัธยมปลายได้แสดงความรู้ความสามารถในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติทางเคมี พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างโอกาสให้นิสิตภาควิชาเคมีได้ทำงานร่วมกับคณาจารย์อย่างเป็นระบบ และขอแสดงความยินดีกับ นายเชษฐ์ณรงค์ โล้วพฤกมณี และ นายณัฐนนท์ วณิชยานันต์ จากโรงเรียนนครสวรรค์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้    

Donald Trump กับผลกระทบด้านการลงทุนและตลาดการค้าของไทย

Donald Trump กับผลกระทบด้านการลงทุนและตลาดการค้าของไทย

       ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น และประธานสาขายาง สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายและให้แนวคิดเกี่ยวกับ “ความสัมพันธ์ของนโยบาย ผลกระทบด้านการลงทุนและตลาดการค้า” ในงานสัมมนา ECONTHAI FORUM 2017 ภายใต้แนวคิด “ผลกระทบนโยบายประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่ (Donald Trump) ต่อผู้ประกอบการ/อุตสาหกรรมไทย” เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง Mayfair Ballroom C โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย โดยมี ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ยังเปิดเวทีเสวนา “ผลกระทบนโยบายประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่ (Donald Trump) ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ในมิติต่างๆ” ร่วมเสวนาโดย ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน…

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับสมาคมโพลิเมอร์ฯ จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ผลกระทบจากรถไฟฟ้าต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (Impact of EV to Thai Industry)”

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับสมาคมโพลิเมอร์ฯ จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “ผลกระทบจากรถไฟฟ้าต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (Impact of EV to Thai Industry)”

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  ธนาคารกรุงเทพ และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนานานาชาติเชิงวิชาการ หัวข้อ “ผลกระทบจากรถไฟฟ้าต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม (Impact of EV to Thai Industry)” เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เพื่อเปิดเวทีนำเสนอถึงแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์และผลกระทบจากรถไฟฟ้าที่มีต่อธุรกิจและอุตสากรรมในอนาคต โดยมี ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นและประธานสาขายาง สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย กล่าวสุนทรพจน์และวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานในครั้งนี้ อาทิ คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ, ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้กล่าวถึงแนวโน้มของการพัฒนาและผลกระทบของรถไฟฟ้าต่ออุตสาหกรรมไทย รวมถึงแนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าภายในประเทศ โดยมีนักธุรกิจและบุคลากรจากหน่วยงานรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา